حلا علیان، صدای دیاسپورا

“حلا علیان” یکی از این نویسنده هاست که در دیاسپورا می نویسد. او نویسنده ای فلسطینی_آمریکایی است که علاوه بر نوشتن، اکتیویست و سخنرانی برجسته است. در شعرخوانی ها و مقالاتش از هنرِ نوشتن، تجربه مهاجرت و قدرت روایتگری در جهت تقویت همدلی می گوید.

Read more