غرق شدن تمدن ها یا چگونه دنیا راهش را گم کرد؟

امین معلوف در کتاب غرق شدن تمدن ها، با نگاهی آکنده از حسرت، نوستالژی و اندوه به وقایع سالهای پیش نگاه می کند و سعی می کند در یک بازه زمانی که از جنگ جهانی اول شروع می شود و به سالهای اخیر می رسد، رویدادهای تاریخی مهمی را که منجر به وضعیت فعلی دنیا شده اند بررسی کند.

Read more