ترک کردم سرزمینی که سرزمین ام نبود

شعری از ادمون ژابس و تأملاتی در باب تبعید، خانه و تعلق.

Read more